• Публічна оферта
  Публічна оферта

  Публічна оферта

Публічна оферта:

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Даний Договір про надання послуг є офіційною пропозицією (публічною офертою) ТОВ «Варта онлайн» (надалі по тексту – «Компанія») на адресу будь-якої фізичної особи (надалі по тексту – «Клієнт»), яка є дієздатною і має необхідні повноваження укласти договір з ТОВ «Варта онлайн» на умовах і в порядку, встановлених Договором та умовами Програми і чинним законодавством України, та містить всі істотні умови договору і порядок надання послуг.

Погодитись з умовами публічної оферти

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.
«Публічна оферта» – це пропозиція Компанії невизначеному колу осіб певних взаємовідносин з надання послуг, на чітко визначених, незмінних умовах.
«Акцепт» – будь-яке законне придбання Програми.   «Компанія» – Товариство з обмеженою відповідальність «Варта онлайн». «Партнер Компанії» – будь-яка фізична або юридична особа, що не є клієнтом Компанії і співпрацює з Компанією на підставі і в порядку, передбаченому угодами, укладеними між Компанією і партнерами Компанії для надання послуг клієнта. «Клієнт» — зазначений у бордеро, оформленому згідно Додатку №1 до цього Договору та переданому Компанії, володілець легкового транспортного засобу, з моменту випуску якого минуло не більше двадцяти років та після здійснення повної оплати обраної програми.. «Програма» – сукупність послуг, що надаються Компанією Клієнту, відповідно до умов відповідної Програми (Додаток №2 до цього Договору).  «Транспортний засіб» – транспортний засіб, інформація про який надана Клієнтом під час активації Програми та внесена Компанією в облікові дані. Транспортним засобом визнається лише такий транспортний засіб, який знаходиться у володінні Клієнта; зареєстрований на території України згідно діючого законодавства України та підлягає під такі характеристики – автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев’яти, з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу, та знаходиться у користуванні дієздатної фізичної особи, за винятком:
 • транспортних засобів, що характеризуються сукупністю своїх конструктивних та зовнішніх ознак як «спортивні» та / або призначені до використання та / або використовуються у спортивних та інших подібних заходах (офф-роад, раллі та інші);
 • транспортних засобів, які використовуються в якості таксі;
 • транспортних засобів, з моменту випуску яких минуло більше 20 років.
«Термін дії програми» – 1 (один) календарний рік для кожного транспортного засобу в межах технічного асистансу та для кожного водія в межах юридичного асистансу. «Облікові дані» – облікова інформація, яка надається Клієнтом згідно обов’язкового переліку ідентифікуючих ознак (Клієнта та транспортного засобу), що надаються Клієнтом та використовуються Виконавцем при прийнятті рішення про надання або відмови від надання послуг на умовах цих Правил. «Подія» – є випадок, що стався з ТЗ на дорогах загального користування та  унеможливлює його подальший самостійний рух, який виник безпосередньо перед зверненням Клієнта в Компанію за отриманням Послуг та після вступу в силу цього Договору і до закінчення дії цього Договору (далі – Подія): а.) дорожньо-транспортна пригода (надалі ДТП) у т.ч., але не виключно – зіткнення з рухомими або нерухомими предметами (іншим ТЗ, спорудами, перешкодами, тваринами тощо), перевертання, наїзд, падіння ТЗ, внаслідок якої ТЗ не може здійснювати самостійний рух з додержанням вимог Правил дорожнього руху України (або країни, в якій сталася ДТП); б). поломки або технічна несправність – механічна або електронна поломка будь-якого з вузлів, агрегатів або механізмів ТЗ, що сталася на дорогах загального користування, та  унеможливлює його подальший самостійний рух з додержанням вимог Правил дорожнього руху України (або країни в якій сталася поломка).
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Компанія зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та умовами вибраної Програми, надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги та, в разі настання Події (яка відповідає критеріям, вказаним в п.1 цього Договору) з ТЗ, послуги технічного та юридичного асистансу на всій території відповідно до умов Програми, а Клієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити за відповідну Програму.  2.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Клієнтом. 2.3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст.633, 641, 642 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Клієнтом і Компанією. 2.4. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. 2.4. Договір вважається укладеним після повної оплати вартості обраної клієнтом Програми. 2.5. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та умовам вибраної Програми, вартістю вибраної Програми.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. ПРОЛОНГАЦІЯ
3.1. Договір між Клієнтом і Компанією укладається одним із наступних способів:  а). шляхом подачі заяви в компанію і здійснення оплати послуг Компанії; б). шляхом акцептації прилюдної оферти Компанії за допомогою заповнення форми і здійснення оплати послуг Компанії. 3.2. Договір вважається укладеним з моменту оплати послуг Компанії. 3.3. Зобов’язання Компанії по відношенню до Клієнта по наданню послуг, виконання робіт і/або забезпечення програм лояльності виникають після отримання Клієнтом підтвердження від Компанії в телефонному або електронному виді про отримання коштів в повному обсязі за вибраною Програмою та перевірки усіх відомостей про Клієнта та його ТЗ, яке має відбутися до 4 робочих днів після надходження коштів на рахунок Компанії. 3.4. Договір припиняє свою дію о 00:00год за київським часом, наступною за триста шістдесят п’ятою або триста шістдесят шостою (високосний рік) добою з моменту здійснення оплати послуг Компанії.  3.5. Після закінчення терміну дії договору, за відсутності в десятиденний термін письмових заперечень з боку Клієнта за договором, послуги, передбачені дійсними Правилами, вважаються наданими належним чином Компанією і прийнятими Клієнтом. Зобов’язання Сторін за договором припиняються з моменту закінчення дії Договору.  3.6. Компанія залишає за собою право на дострокове розірвання договору без пояснення на те причини. При цьому Клієнту повертається: а). 100% від сплаченої ним суми у випадку розірвання до 6 місяців від дати оплати вартості Програми; б).  75% від сплаченої ним суми у випадку розірвання після 6 місяців від дати оплати вартості Програми. 3.7. Компанія залишає за собою право на дострокове розірвання договору в однобічному порядку шляхом направлення Клієнту письмового повідомлення за адресою, вказаною Клієнтом при укладенні Договору, якщо Клієнт звернувся до Компанії в рамках оплаченого пакету та при наданні послуг було встановлено відповідними органами, що Клієнт або особа, яка керувала ТЗ перебуває у алкогольному, наркотичному чи іншому сп’янінні або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також у випадку відмови особи від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 3.8. Договір вважається розірваним рівно через 24год з моменту направлення повідомлення Компанії на адресу Клієнта. Кошти на послуги Компанії в цьому випадку не повертаються.  3.9. Після закінчення терміну дії договору, Клієнт може продовжити даний термін дії шляхом оплати вартості вибраної ним програми обслуговування та повідомити  у будь-який спосіб про це Компанію. 3.10. Клієнт сам обирає програму обслуговування з усіх представлених програм Компанії. 3.11. Постійним Клієнтам, що не використали ліміти відповідальності, при продовженні терміну дії договору надається знижка у розмірі: а). 1 рік – 5% від базової вартості Програми на момент її придбання; б). 2 роки – 10% від базової вартості Програми на момент її придбання; в). 3 роки – 12,5% від базової вартості Програми на момент її придбання; г). 4 роки і більше – 15% від базової вартості Програми на момент її придбання. 
 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
4.1. Клієнт має право: а). вимагати, замовляти, купувати і користуватися послугами Компанії, отримувати довідково-консультаційну інформацію відповідно до порядку, передбаченому умовами Програми; б). повідомляти Компанію про всі недоліки роботи, довідково-консультаційної інформації тощо працівникам Компанії; в). вимагати компенсацію фактично понесених витрат (виключно в межах лімітів та на умовах, визначених цим Договором), понесених Клієнтом або водієм ТЗ на оплату послуг (передбачених Програмою) у разі, якщо Компанія не змогла організувати надання такої послуги, що було підтверджено Компанією. Компенсація фактично понесених витрат, визначених в цьому пункті, здійснюється Клієнту або водію ТЗ який поніс витрати за умови надання наступних документів: – оригіналу заяви про відшкодування вартості сплачених послуг затвердженого зразку; – належним чином оформленого відповідно до вимог законодавства розрахункового документу, що підтверджує понесені витрати (фіскальний касовий чек або розрахункова квитанції, або інші документи, передбачені чинним законодавством, що регулює питання здійснення розрахункових операцій,  про оплату послуг, тощо); – акту виконаних робіт/надання послуг з деталізацією наданих послуг; – копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, яка надала послугу; – копії свідоцтва про реєстрацію платника податку юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, яка надала дану послугу; – копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Клієнта; – інших документів на вимогу Компанії, необхідних для здійснення компенсації відповідно до вимог законодавства України. ПРИМІТКА. Документи надаються Компанії у формі оригінальних примірників, завірених належним чином копій або простих копій, за умови надання на огляд оригіналів. Якщо документи надані Компанії не в повному обсязі, не в належній формі, або оформлені з порушенням існуючих норм (відсутній номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо), та/або видані органами та/або особами, які створені та/або обрані та/або призначені у не передбаченому чинним законодавством України порядку, то такі документи вважаються як такі, що не надані Компанії, і відповідно, компенсація витрат не проводиться до ліквідації цих недоліків.  4.2. Клієнт зобов’язаний: а). забезпечити достовірність облікової інформації, що повідомляється відповідальному працівнику Компанії при оформленні Договору. б). виконувати всі рекомендації, дані представниками Компанії, а також Партнерами Компанії що стосуються послуг, що надаються Компанією; в). виконувати всі умови та правила цього Договору; г). ознайомити водія ТЗ та осіб, які здійснюють з ним подорож, з умовами цього Договору і Правилами, роз’яснити порядок їх дій у разі настання Події. 4.3. Компанія має право: а). перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов цього Договору і Правил; б). проводити огляд і обстеження пошкодженого ТЗ або вимагати направлення в електронному вигляді фото ТЗ (на вибір Компанії); в). на дострокове припинення Договору в порядку, встановленому Правилами та чинним законодавством України, у разі порушення Клієнтом умов Договору / Правил; г). здійснити компенсацію фактично понесених витрат Клієнта або водія ТЗ (виключно в межах лімітів та на умовах, визначених цим Договором), понесених Клієнтом або водієм ТЗ (що підтверджується документами згідно переліку, визначеному цим Договором) на оплату послуг у разі, якщо Компанія не змогла організувати надання послуги; д). компенсація витрат на умовах цього Договору здійснюється виключно шляхом безготівкового розрахунку; е). відмовити повністю або частково Клієнту у наданні послуг у випадках: – невідповідності облікових даних, повідомлених Клієнтом при укладанні Договору, даним, повідомленим та/або наданим Клієнтом при замовленні та/або отриманні послуг Компанії, а також при невідповідності дійсності інформації, наданої Компанії (Партнеру Компанії) при замовленні послуг, про бажані характеристики таких послуг, або про обсяг, місце і час отримання таких послуг; – замовлення Клієнтом та/або третьою особою від імені та/або за дорученням Клієнта виконання будь-яких дій по відношенню до іншого ТЗ (з іншими пізнавальними реєстраційними знаками, ідентифікаційними номерами і тому подібними ідентифікуючими ознаками), ніж зазначено в облікових даних за цим Договором; – якщо Клієнт самостійно замовив організацію будь-якої із послуг, передбачених цим Договором; – порушення Клієнтом умов цього Договору та Правил; – якщо необхідність замовлення та/або отримання послуг Компанії викликана протиправними інтересами Клієнта, а також у випадках, коли їх виконання безпосередньо та/або фактично пов’язано з необхідністю порушення Компанією вимог чинного законодавства України та/або прийнятих у суспільстві норм моралі; – навмисних дій Клієнта, водія ТЗ, що спрямовані на настання Події; – використання ТЗ як таксі (в тому числі маршрутного) під час дії Договору; – якщо на момент настання Події платіж не був сплачений та/або платіж був сплачений не в повному обсязі; – будь-якого роду воєнних дій, маневрів чи інших військових заходів і їх наслідків, путчів, заколотів, терористичних актів, громадянської війни, бунтів, заворушень, страйків, несанкціонованих зборів; – якщо подія сталася на території з обмеженим покриттям – це території, на які поширюються обмеження щодо надання послуг за цим Договором та перелік яких вказаний у відповідній Програмі. Також Компанія має право не надавати послуги у таких випадках: а). навмисних дій Клієнта, особи, допущеної до керування ТЗ, пасажирів ТЗ, спрямованих на настання Події, або при скоєнні або спробі здійснення зазначеними особами злочину або інших протиправних дій; б). при зверненні Клієнта який:  – не має права керування ТЗ або відповідної категорії;  – не має документів, що підтверджують право володіння, користування та/чи розпорядження ТЗ;  – перебуває у стані будь-якої форми алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або під впливом медикаментозних препаратів, застосування яких протипоказано при керуванні транспортними засобами, а також, якщо Клієнт відмовився пройти медичний огляд (експертизу) (При наявності ознак перебування Клієнта в стані сп’яніння або одурманення, виконання Послуг припиняється до документального підтвердження факту відсутності ознак вживання наркотичних, одурманюючих або що викликають сп’яніння речовин, або до моменту припинення дії зазначених речовин); в). протиправних дій Клієнта, третіх осіб щодо працівника Компанії та/або партнера Компанії, а також при законних вимогах уповноважених посадових та/або інших осіб про припинення виконання робіт або про відмову від їх виконання; г). звернення Клієнта поза строком дії Програми; д). використання ТЗ, зазначеного в обліковій інформації у змаганнях, випробуваннях або для навчання водінню; е). використання ТЗ, зазначеного в обліковій інформації в якості таксі. Використання ТЗ у якості таксі кваліфікується, якщо ТЗ відповідає хоча б одній із таких ознак (відповідно до фото- або відео- матеріалів, свідчень свідків, результатів огляду ТЗ представником Компанії): – знаходження в ТЗ (незалежно від місця розташування в ТЗ) розпізнавального ліхтаря помаранчевого, зеленого чи білого кольору для кріплення на даху ТЗ; – на ТЗ встановлено таксометр (не залежно діє він, чи ні); – в правому верхньому куті вітрового скла встановлено сигнальний ліхтар з зеленим чи червоним світлом; – ТЗ знаходиться на дату події на інформаційному забезпеченні в службі таксі; – на ТЗ нанесені композиції із квадратиків, які розташовані в шаховому порядку; – на ТЗ нанесені зображення телефонних номерів, назв чи логотипів диспетчерських служб таксі; – ТЗ використовується для надання послуг перевезення пасажирів в індивідуальному порядку за плату. є). порушення Клієнтом або іншою особою правил експлуатації ТЗ, зазначеного в обліковій інформації, у тому числі використання технічно несправного ТЗ, порушення правил пожежної безпеки, правил перевезення й зберігання вогненебезпечних і вибухонебезпечних та інших небезпечних речовин, та/або великовагових вантажів і предметів, вимог безпеки під час перевезення вантажів; ж). впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження; з). військових дій, маневрів чи інших військових заходів, громадянської війни, народних хвилювань всякого роду чи страйків, конфіскації, вилучення, реквізиції, арешту або знищення ТЗ зазначеного в обліковій інформації за розпорядженням державних органів; к). не повідомлення Клієнтом, в установленому цим Договором порядку, відомостей про зміну / невідповідності облікових даних, повідомлених Компанії при оформленні Договору; л). несправності ТЗ, механічної або електронної поломки будь-якого з вузлів, агрегатів або механізмів ТЗ, що унеможливлює його подальший самостійний рух, яка виникла до вступу в силу Програми і не була усунута на момент звернення Клієнта до Компанії для отримання послуг; м). повторного звернення Клієнта з не усунутою несправністю ТЗ, з якою Клієнту вже було надано послугу евакуації відповідно умов Програми. Компанія не надає послуги Клієнту у таких випадках: а). невиконання рекомендацій Компанії, наданих Клієнту при наданні послуг на умовах і в порядку, передбачених цим Договором; б). замовлення Послуг з транспортування ТЗ або технічної допомоги у випадках, не передбачених цим Договором чи Програмою; в). умисне замовлення Послуг з технічної допомоги без необхідності, а також навмисний обман Компанії за умов згадування необхідності у наданні Компанією Послуг на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором; г). будь-які умисні дії Клієнта, спрямовані на надання Компанією Послуг в порядку іншому, ніж встановлено цим Договором. 4.4. Компанія зобов’язана: а). забезпечити Клієнту можливість ознайомитися перед укладенням Договору з текстом Програми шляхом їх розміщення на сайті Компанії; б). забезпечити надання Клієнту Компанії послуг в обсягах, порядку і з якістю, що відповідає вимогам Правил; в). повідомляти Клієнту про всі зміни умов Договору укладеного між Клієнтом та Компанією шляхом публікації цих змін в мережі Інтернет на сайті Компанії. При цьому такі зміни набирають чинність через 10 (десять) календарних днів з дати їх публікації. У разі незгоди Клієнта з опублікованими змінами до цього Договору, Клієнт має право направити письмове заперечення.
 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
5.1. Запити Клієнта на надання послуг Компанія приймає по телефону на номер (044) 394 97 50. Для поліпшення якості обслуговування і з’ясування неточностей чи подробиць телефонні розмови можуть бути записані. 5.2. Відповідно до цього Договору  будь-які послуги надаються відповідно до Виду Програми. 5.3. Будь-які послуги по Програмі надаються на вимогу Клієнта за наявності технічної і фізичної можливості їх виконання. У виняткових випадках, коли в результаті Події Клієнт, за станом здоров’я, не може бути присутнім в місці надання послуг, за умови, що у Компанії та/або Партнера Компанії є достовірні дані про бажання Клієнта отримати зазначені послуги, Компанія має право надати Клієнту послугу по евакуації ТЗ. 5.4. Будь-які послуги, що надаються на вимогу Клієнта Компанією чи партнерами Компанії, в рамках виду Програми надаються в присутності Клієнта і лише при пред’явленні ним водійського посвідчення (при вилученні у встановленому порядку водійського посвідчення – тимчасового дозволу на право керування ТЗ, виданому у встановленому порядку), свідоцтва про реєстрацію ТЗ. 5.5. Виконавець має право відмовити повністю або частково у наданні будь-яких послуг, що надаються в рамках Виду Програми, якщо таке виконання ускладнено або неможливо через обмеження доступу співробітників Компанії та/або Партнера Компанії до ТЗ та/або якщо виконання таких робіт пов’язане з виникненням небезпеки заподіяння шкоди ТЗ, об’єктам живої та неживої природи, що його оточують, або людям, які знаходяться біля нього. 5.6. Виконавець не відшкодовує моральну шкоду, втрачену вигоду, простій, втрати доходу та інші непрямі і комерційні втрати, збитки і витрати як Клієнта, так і третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись: штрафи, витрати на відрядження, втрати, пов’язані з строками, якістю постачання товарів і надання  послуг тощо. 5.7. Рішення про обсяг та вид послуг, що будуть надані, а також про обмеження надання або відмову від надання повністю або частково приймається уповноваженим працівником Компанії та/або Партнера Компанії в залежності від наявних умов, наявності можливості і з урахуванням волевиявлення Клієнта, відповідно до чинного законодавства України і умов Договору. У будь-якому випадку Компанія залишає за собою право відмовити повністю або частково в наданні Послуг Клієнту при наявності підозр про шахрайські або інші протиправні дії Клієнта та/або третіх осіб по відношенню до Компанії та/або третіх осіб.
 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
6.1. Клієнт надає Компанії згоду на здійснення обробки своїх персональних даних з метою реалізації цивільно-правових та адміністративно-правових відносин у обсязі та на строк, що необхідні для реалізації мети та предмету цього Договору, а також на передачу своїх персональних даних третім особам та/або розпорядникам, які залучаються Компанією. Клієнт засвідчує, що ознайомлений зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» щодо своїх прав як суб’єкта персональних даних та підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних Компанії, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Клієнт засвідчує, що проінформував водіїв ТЗ належним чином та отримав їх згоду про здійснення обробки їх персональних даних Компанією. 6.2. Клієнт несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Компанія не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Клієнта або невідповідністю її дійсності. 6.3. Всі суперечки і розбіжності між Компанією і Клієнтом вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди, суперечка між сторонами вирішується відповідно до чинного законодавства та передаються до суду за місцем реєстрації Компанії. 6.4. Місце укладення Договору – це місцезнаходження (місце реєстрації) Компанії. 6.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, передбачених договором, у випадку, якщо таке невиконання є наслідком дій обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі надзвичайних і непередбачуваних обставин за конкретних умов конкретного періоду часу. До обставин непереборної сили відносяться, у тому числі, але не обмежуючись лише ними, такі явища стихійного характеру, як: землетрус, повінь, удар блискавки, зсув, температура, сила вітру і рівень опадів, що виключають нормальну життєдіяльність; мораторій органів влади і управління; страйки та інші подібні обставини.  6.6. Компанія не несе відповідальності за якість наданих послуг Партнерами та іншими організаціями, які залучаються до надання послуг Клієнту.  6.7. Компанія не несе відповідальності за шкоду та збитки, які завдані Клієнту Партнерами та іншими організаціями, які залучаються до надання послуг Клієнту. 6.8. Компанія не несе відповідальності за період очікування (простій) евакуатора у результаті діяльності чи бездіяльності третіх осіб. 6.9. Компанія не несе відповідальності за графік роботи СТО, інших організацій та юридичних осіб, послуги яких можуть бути потрібні.     6.10. Компанія гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті Компанії поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи Правила надання послуг Програм, є дійсною.
 1. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРТА ОНЛАЙН» ЄДРПОУ: 44104006 Юридична адреса: 79015, м.Львів, вул.Городоцька, буд.№207, кв.№3 Фактична (поштова) адреса: 79071, м.Львів, вул.Наукова, буд.№35А, каб.№6, пов.2  П/р UA113052990000026003001020829 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299 Засоби зв’язку: +38 (067) 223-22-44 Електронна адреса: Varta1.online@gmail.com